ZÁPISY Z OBECNÍ RADY (1829-1911)

25. 02. 1829

Pan Karel Černý navrhuje dále, by se budoucně obecnímu strážníku na šatstvo roční paušál vyplácel. K výpočtu paušálu toho by se vzal 6 letý průměr.

09. 02. 1891

Osvobozeny byly chudé děti od placení školného (z rozhodnutí obecní rady).

09. 06. 1892

Josef Křivský – starosta – navrhuje, aby se na pořízení sochy Pany Marie do kostela v Libici, od obce 40 zlatých věnovalo, poněvadž již dříve obec Libice na pořízení sochy sv. Jana Nepomuckého 20 zlatých přispěti slíbila.

16. 06. 1892

Pan přísedící Josef Záruba navrhuje, by se věžní hodiny opravily. Jelikož se přítomným zdá cena 38 zlatých příliš vysoká, usneseno, by člen výboru pan Josef Křivský hodiny prohlédl a pakli uzná, že by nějaká nepatrná správa k opravě dostačila, by tytéž sám opravil.

09. 03. 1893

Pan Antonín Janovský navrhuje, by se taneční zábavy v letní době, zvláště, když jest pilná práce, co možná omezily, což schváleno.

28. 02. 1895

Starosta činí dotaz, zdali se hajný František Málek zase v tomto roce ve službě ponechá, usneseno většinou Fr. Málka pro tento rok služby zbaviti a za obecního hajného Jana Kadlece jmenovati, který jest mrzák a za obtíž obci by připadnouti mohl.

16. 06. 1895

Pan Josef Záruba navrhuje, by se noční toulky a křiky po ulicích přetrhly i usneseno, by každý z pánů výboru jeden den s policajtem po městečku přešel a pořádek zjednal.

06. 10. 1895

Ustanovení pozemku pro nový hřbitov. Obecní zastupitelstvo usneslo se v té věci následovně: a) Hřbitov tento nalézá se od nepamětných dob na místě tomto a nikdy zdravotnictví na závadu nebyl. b) Vhodnějšího místa není možno nalézti. Jediné příhodnější bylo by na farském poli pod lihovarem, proti čemuž pan zástupce velkostatku protestuje.

07. 05. 1896

Starosta oznamuje, že nechal nasázeti lípy, což stalo se bez usnesení obecního zastupitelstva a žádá, by jednání to dodatečně schváleno bylo, což také ihned bez námitek učiněno.

20. 11. 1898

Uvítání nového důstojného pana faráře. Ustanoveno postaviti bránu u zámku, kterou slíbil velectěný pan Jan Moravec, správce dáti zříditi. Obec pak má vchod do fary dáti ozdobiti a jíti naproti s hudbou na hranice obce k Borové a asi 3 kg prachu ku střelbě na oslavu zakoupiti.

08. 02. 1903

Starosta oznamuje, že zadal žádost o cis. král. telegrafní úřad a c.k. četnickou stanici pro obec zdejší. Vzato k schvalující vědomosti.

08. 01. 1905

Pan Bohumil Kopecký navrhuje, že je v obci zdejší zapotřeby vodovodu a nelze se spoléhati, že by voda přebytečná z pivovaru zdejšího stačila. Pozemky, kudy by voda do obce vedla, slíbili majitelové bez náhrady dáti.

19. 12. 1909

Starosta přečetl vyřízení c.k. okresního hejtmanství ohledně zřízení četnické stanice, že pro nedostatek mužstva četnická stanice v obci zdejší zřízena býti nemůže.

09. 12. 1911

Pan Maška navrhuje, by se na sloup před městečko dala tabulka, že rychlá jízda přes městečko se zapovídá.

Zdroj: ,,1795-1995 Libice nad Doubravou – Almanach vydaný k 200.výročí povýšení na městys.

Komentáře jsou uzavřeny.