ČLÁNEK: LIBICE MÁ NOVÉHO KRONIKÁŘE (REAKCE)

ČLÁNEK Z REGIONÁLNÍHO TÝDENÍKU CESTA VRCHOVINOU
Vydáno: 11.10.2011 | Autor: Václav Venhauer, starosta městyse Libice nad Doubravou
Libice má nového kronikáře (reakce)
(Reakce na článek zveřejněný v Cestě Vrchovinou č. 38)

Dovolte mi, abych jako starosta městyse Libice nad Doubravou reagoval na článek z pera paní Jitky Rutschové, uveřejněný dne 20.9.2011 v Cestě Vrchovinou. Paní Rutschová ve svém článku postupně napadla všechny a všechno – počínaje starostou, radními, zastupiteli – zejména pak postupy při výběru nového kronikáře.

První naše pochybení vidí pisatelka již ve zvýšení odměny kronikáři, k níž mělo podle jejího názoru dojít bez toho, že by zastupitelé měli přehled o odměnách kronikářů v ostatních obcích.
Návrh na zvýšení odměny z částky 300 Kč na 600 Kč měsíčně jsem předkládal já s tím, že jsem se samozřejmě předem informoval o způsobu odměňování kronikářů v okolí. Zastupitelstvo městyse návrh projednalo na svém zasedání dne 29.4.2011. Pro přijetí návrhu hlasovalo všech 14 přítomných členů zastupitelstva. Jednání se v řadách veřejnosti zúčastnila osobně i sama paní Rutschová, která požadovala do zápisu uvést, že návrh na zvýšení odměny kronikáře nevzešel od ní, neboť dosud tento post zastávala.

V novinovém článku jsme byli pisatelkou kritizováni, že jsme si „dovolili“ stanovit podmínky pro výběr a následně jsme i vybrali novéh kronikáře. K tomu mohu říci snad jen tolik, že náš postup plně korespondoval s platnou legislativou. Jako zadavatel jsme uvedli přesně, detailní a jednoznačné požadavky na osobu kronikáře a způsob vedení obecní kroniky, což nám následně umožnilo snadné vyhodnocení došlých nabídek. Po celou dobu jsme přitom postupovali transparentně a dodržovali zásadu rovného zacházení se všemi zájemci.

Zastupitelstvo městyse Libice nad Doubravou již na svém zasedání dne 11.3.2011 stanovilo postup při schvalování a předkládání zápisů do kroniky a vedení kroniky s tím, že principy a postup vycházely ze zákona č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí, v platném znění. Schválený postup se stal nedílnou součástí zápisu ze zasedání zastupitelstva.

Vypsání výběrového řízení na místo kronikáře od 1.1.2011 schválila rada městyse dne 28.3.2011. Záměr byl vyvěšen na úřední desce a zveřejněn na internetu po dobu od 10.5.2011 do 16.7.2011. Do výběrového řízení na kronikáře obce došly celkem 3 nabídky. Rada městyse Libice nad Doubravou na svém zasedání 18.7.2011 vzala na vědomí počet obdržených nabídek do výběrového řízení na obsazení místa kronikáře s tím, že otevírání obálek proběhne dne 27.7.2011 v 18.00 hod.

Pouze jediná obálka obsahovala přímo i přihlášku zájemce do výběrového řízení na místo kronikáře. Ostatní dva uchazeči se omezili pouze na doručení ručně psaného textu. Paní Rutschová v něm dokonce vyjádřila svůj poněkud svérázný a místy až urážející názor na způsob zadání a průběh výběrového řízení na obsazení místa kronikáře. Vybraného kandidáta na kronikáře pana Josefa Exnera schválila rada na svém zasedání dne 27.7.2011. Sám pan Exner se jako člen rady hlasování zdržel.

Jak jsem uvedl shora, podmínky rady městyse Libice nad Doubravou pro výběr kronikáře, stejně tak jako způsob vedení obecní kroniky stanovené zastupitelstvem, plně korespondují se zákony a platnou legislativou.

Pokud nás tedy naše občanka kritizuje a obviňuje z toho, že straníme svým lidem, vedeme neprůhledná výběrová řízení a naše motto „Obec pro každého…“ je jen prázdným heslem, mohu snad jen konstatovat, že naše svědomí je čisté a stále platí to staré známé „Není na světě člověk ten, aby se zavděčil lidem všem!“

Václav Venhauer, starosta městyse Libice nad Doubravou

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou uzavřeny.